Algemene levering-betalingsvoorwaarden

Gedeponeerd Kamer van Koophandel te Delft onder nummer 66369452

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Mifit Personal Sport Coaching, gevestigd te Delft aan Cyclotronweg 43, 2629 HN, hierna te noemen: “MIFIT”, en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van MIFIT en alle voor haar werkzame personen, personen die
o.b.v. overeenkomst van opdracht werkzaamheden uitvoeren en aangesloten instellingen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders en/of personen en/of aangesloten instellingen niet meer voor MIFIT werkzaam zijn.

De wederpartij van MIFIT is degene aan wie MIFIT enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn en deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als de “opdrachtgever”.
Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene levering-betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door MIFIT gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door MIFIT gesloten overeenkomsten waarbij MIFIT zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door MIFIT zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

1.2 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden MIFIT slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen MIFIT en de opdrachtgever zijn overeengekomen.
1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.

2.1 De tarieven van MIFIT zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, niet onderhandelbaar.

2.2 Aan MIFIT verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van MIFIT, niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte opdracht of uit het geen partijen zijn overeengekomen anders blijkt. Het is de opdrachtgever bekend dat er dus geen garantie kan worden afgegeven door MIFIT op een positief resultaat.

2.3 Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat MIFIT een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. MIFIT is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. Een inschrijving via de app van Mifit is een geldige inschrijving met aanvaarding van eigen risico.

In het geval opdrachtgever enig digitaal bericht, per email dan wel door het invullen van een daartoe bestemd formulier op de website van MIFIT, aan MIFIT heeft verzonden en opdrachtgever binnen 24 uur na verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging van (een medewerker van) MIFIT heeft ontvangen, dient het bericht van opdrachtgever als niet ontvangen te worden beschouwd. Indien opdrachtgever binnen de termijn van 24 uur na verzending van een digitaal bericht een reactie of uitsluitsel van (een medewerker van) MIFIT wenst te ontvangen,
dient opdrachtgever zichzelf ervan te vergewissen dat het bericht (de medewerker van) MIFIT
heeft bereikt.

2.4 Digitale, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever, door MIFIT aan deze verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door MIFIT gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van MIFIT het tegendeel blijkt.

Artikel 3: Inschakeling derden

3.1 Het is MIFIT toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht, indien nodig, gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten, worden in overleg met opdrachtgever, doorbelast aan opdrachtgever.

3.2 Voor zover MIFIT bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht gebruik zal maken van derden afkomstige adviezen, waaronder begrepen adviezen van artsen, fysiotherapeuten etc., zal zij bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. MIFIT is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze derden.

3.3 MIFIT is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe professionals in de zin van het hiervoor in artikel 3.2.

Artikel 4: Wijze van vergoeding, vastlegging hiervan en betaling

4.1 MIFIT (dienstverlener) en opdrachtgever leggen mondeling of in het inschrijfformulier vast welke opdracht de opdrachtgever verstrekt, welke diensten MIFIT verricht en de wijze van betaling van de opdrachtgever.

4.3 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de opdrachtgever doorberekend.

4.4 Betalingen door de opdrachtgever dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door MIFIT voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.